Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je PROGRESS CYCLE, a.s., so sídlom Kovářova 39, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 251 36 755 (ďalej len "PROGRESS CYCLE" a "správca").

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov je PROGRESS CYCLE, a.s., so sídlom Kovářova 39, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 251 36 755 (ďalej len "PROGRESS CYCLE" a "správca").
Osobné údaje je oprávnený tiež spracovávať ktorýkoľvek zamestnanec správca.

1. Text súhlasu

Súhlas bude vykonaný elektronicky odoslaním objednávky alebo papierovo

Odoslaním objednávky (kliknutie na tlačidlo "Odoslať objednávku")

v zmysle ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o ochrane osobných údajov"), a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ), ktoré nadobudne účinnosť 25. 5. 2018, súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov mnou poskytnutých správcovi.

2. Údaje, ktoré budú spracované

Osobným údajom sú informácie, ktoré sa vzťahujú k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť Progress Cycle schopná identifikovať. V súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb spoločnosť Progress Cycle môže zhromažďovať a spracovávať uvedené osobné údaje. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy alebo na základe zákona, a to bez súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje:
- meno a priezvisko, prípadne názov obchodná spoločnosť, akademický titul
- kontaktné údaje, adresa sídla alebo podnikania, fakturačná adresa (ulica, č.p. / č.o., Mesto, PSČ, štát)
- elektronická adresa (emailová adresa) fyzickej osoby alebo spoločnosti a jej zamestnancov
- telefónné/mobilné číslo
- číslo bankového účtu
- IČ, DIČ, odkaz na webovú prezentáciu
- jednorazový predaj tovaru - rozsah osobných údajov je obmedzený na základné identifikačných údajov, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie dohodnutej služby
- údaje z komunikácie so zákazníkom (zápisy osobnej komunikácie na predajniach, priamy kontakt so zákazníkom, písomnú alebo elektronickú komunikáciu)
- Cookies a Analytické pluginy
- Nevyhnutné cookies - Cookies nevyhnutne potrebné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb
- Analytické a Marketingové Cookies (Google Analytics, Google Adwords, Zoznam Klik)

3. Na aké účely budú osobné údaje spracované a uchované

Spracovanie týchto údajov umožňuje spoločnosti Progress Cycle zlepšovať služby prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu na marketingové účely:

- pre uzavretie zmluvy
- pre zasielanie upozornení a oznámení týkajúcich sa obchodného prípadu
- pre zasielanie marketingových oznámení správcu (Newsletter, Katalógy, Akčné ponuky, Výpredajové akcie)
- prezentácie na webe a sociálnych sieťach (napr. Facebook, Youtube)
- prezentácia vo výročnej správe a ďalších informačných materiáloch

Kto všetko osobné údaje bude ďalej spracovávať

- prepravní partneri - PPL s.r.o., IČO: 251 94 798; Česká pošta, š.p., IČO: 471 14 983; GLS CZ s.r.o., IČO: 260 87 961
- partnerom platobných systémov - ING Bank N. V., IČO: 492 79 866; PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495
- dodávateľmi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby
- poskytovatelia analytických a marketingových nástrojov - Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

4. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchované

SSprávca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú. Najdlhšie bude správca uchovávať osobné údaje po dobu 5 rokov od ukončenia posledného zmluvného vzťahu so spoločnosťou PROGRESS CYCLE, a.s.

5. Akým spôsobom budú osobné údaje spracované a uchované

Osobné údaje budú spracované:

- strojovo (automatizovane) prostredníctvom výpočtovej techniky a softvérového vybavenia
- ručne

6. Práva dotknutej osoby, informácie a prístup k osobným údajom

Ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom, mám právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenia spracovania. Mám právo požadovať informácie aké osobné údaje sú spracovávané a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
Ďalej mám právo namietať proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (tj. Právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pozri čl. 20 GDPR).
Mám právo na súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založenia na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takéto právo nemám najmä vtedy, ak je spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie právnej povinnosti.
Ako subjekt údajov som informovaný o tom, že súhlas s poskytnutím údajov môžem odvolať odoslaním e-mailu na adresu gdpr@progresscycle.cz alebo v papierovo podobe odoslanej na adresu PROGRESS CYCLE, a.s., Palouky 1371, 253 01 Hostivice.
Ako subjekt údajov mám právo požiadať o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov, pričom túto informáciu je správca povinný bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Ako subjekt údajov mám v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov právo obrátiť sa na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Správca prehlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.
Správca prehlasuje, že osobné údaje nie sú spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

7. Záverečné ustanovenia

Ako subjekt údajov prehlasujem, že som si vedomý (a) svojich práv podľa ustanovenia § 12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov a svojich práv podľa GDPR.
Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu a spracovávať ich bude len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je dovolenia subjektu údajov so spracovaním osobných údajov.

© PROGRESS CYCLE, a.s.